Přerov

   

Cíle

 Umožnit uživateli služby žít a dožít v přirozeném domácím prostředí.
 Podpořit rozvíjení, případně uchování schopností a dovedností uživatele.
 Umožnit zvládání běžných denních úkonů sebeobsluhy za pomoci asistenta tak, jak by bylo možné

    zvládat je sám v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo vysoký věk.
 Pomoci uživateli navazovat společenské kontakty, realizovat jeho zájmy, potřeby a přání.
 Překonat osamělost.
 Oddálit pobytovou péči

Cílová skupina

 Cílovou skupinu tvoří občané České republiky a občané států Evropské Unie, pokud jsou hlášeni k trvalému pobytu na území České republiky a kterým toto právo zaručuje mezinárodní smlouva - občané se zdravotním postižením od
5-ti let věku včetně kombinovaných vad.
• Tělesně postiženým včetně osob pohybujících se na invalidním vozíku
• Chronicky nemocným (např. roztroušená skleróza, myopatie, respirici,  onkologicky nemocní, stařecké demence, Alzheimerova choroba, Parkinzonova choroba, diabetici, epileptici, kardiaci a ostatní).
• Zrakově postiženým
• Sluchově postiženým
• Duševně nemocným (na základě doporučení odborníka)
• Mentálně postiženým (kteří jsou schopni spolupracovat při realizaci služby.)
• Kombinovaným postižením ( kteří jsou schopni spolupracovat při realizaci služby.).

Službu neposkytujeme

 Osobám viditelně ovlivněných alkoholem a jinými návykovými látkami, osobám agresivním, autoagresivním a nezvládnutelně agresivním, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců.
 Osobám, které nejsou ochotné spolupracovat na realizaci služby.
 Osobám s vážným infekčním onemocněním.
 Dále osobám, které nejsou ochotné si zajistit nezbytnou kompenzační pomůcku (zvedák, lůžko apod.), kterou by bylo možno zajistit bezpečné přesuny v případě, že přesuny nelze bezpečně zajistit jednou osobou a není možnost zajistit přítomnost druhé osoby.

 

 Služba osobní asistence není poskytována osobám s těžkým kombinovaným postižením hluchoslepoty vyžadující odbornou péči a službu.
 Osobám, které nejsou schopné spolupracovat při realizaci služby.
 Zájemcům o takový druh služby, kterou neposkytujeme.
 Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu.

ÚŘEDNÍ HODINY


Pondělí:     8:00 – 12:00   a   13:00 – 17:00
Středa:       8:00 – 12:00   a   13:00 – 17:00

OSTATNÍ   DNY   INDIVIDUÁLNĚ   NA   ZÁKLADĚ   PŘEDCHOZÍ   DOHODY

 

Základní, odborné a technické poradenství pro sluchově postižené – pondělí 8:30 – 14:30 hodin

 

Stránka ve výstavbě

Veřejný závazek:

 

 1.      Poslání

Posláním služby osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením, překonávat jejich nepříznivou životní situaci způsobenou stávajícím nebo změněným zdravotním stavem, případně věkem. Kvalifikovaný osobní asistent uživatele podporuje a provází v jeho domácím prostředí, umožňuje zapojení do běžného života svých vrstevníků.

 

2.       Cíle

 • umožnit uživateli služby žít a dožít v přirozeném domácím prostředí
 • podpořit rozvíjení, případně uchování schopností a dovedností uživatele
 • umožnit zvládání běžných denních úkonů sebeobsluhy za pomoci asistenta tak, jak by bylo možné zvládat je sám v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo vysoký věk
 • pomoci uživateli navazovat společenské kontakty, realizovat jeho zájmy, potřeby a přání. Překonat osamělost.
 • Oddálit pobytovou péči

 

3.      Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří občané České republiky a občané státu Evropské Unie, pokud jsou hlášeni k trvalému bydlišti na území přerovského regionu. Osobní asistence je poskytována osobám se zdravotním postižením bez omezení věku a typu postižení.

 

Služby osobní asistence nejsou poskytovány osobám s omezenou schopností pohybu, kterým není schopen osobní asistent pomáhat s úkony vyžadující přemisťování a péči na lůžku, kdy uživatel není ochoten zajistit si pomoc další osoby, nebo příslušnou kompenzační pomůcku (zvedák, lůžko apod.), kterou by bylo možno zajistit.

 Dále tato služba není poskytována osobám s těžkými kombinovanými smyslovými nemocemi zraku a sluchu.

 

4.      Zásady poskytování služby osobní asistence - PRINIP

 • P - Profesionalita – odborný a profesionální přístup k uživateli na základě Etického kodexu osobního asistenta
 • R- Respektování uživatele v oblasti soukromí a svobodné vůle při jednotlivých úkonech
 • I – Individuální nediskriminační přístup ke každému uživateli s ohledem na jeho osobní plány, potřeby a přání
 • N – Nestrannost – dodržovat individuální. Rovný a nestranný přístup ke všem uživatelů bez rozdílu
 • I – Integrace do společnosti při setrvání v domácím přirozeném prostředí
 • P- Partnerství mezi uživatelem a osobním asistentem je založen na vzájemné dohodě při provádění úkonů a  aktuálních potřebách

 

 ODKAZY

   

Kontakt

Mgr. Ivana Apolenářová

Telefon:     +420 581 206 925

Mobil:        +420 739 504 512

                 +420 739 504 954 

alfaprerov@centrum.cz