Přerov

   

Kontakt  

Manažer sociálních služeb

     Mgr. Ivana Apolenářová

Adresa:
Náměstí Svobody 1963/4

Telefon: 581 206 925

Mobil:   739 504 512

Sociální pracovník
Telefon: 739 504 954 

Technik půjčovny KP
Telefon: 731 463 668

E-mail: alfaprerov@centrum.cz 

   

 

 Alfa handicap

Alfa handicap – sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s. poskytuje registrovanou sociální službu osobní asistence a volnočasové aktivity pro osoby s různým zdravotním handicapem.

Posláním služby osobní asistence je individuální pomoc osobám v nepříznivé životní situaci způsobené stávajícím nebo změněným zdravotním stavem, případně věkem.

 
Osobní asistence je terénní sociální služba poskytovaná:

 • v pracovních dnech v rozmezí 7:00 – 20:00 hodin
 • o víkendech od 7:00 – 19:00 hodin a dále dle předchozí individuální dohody.

Osobní asistent

 • podporuje a provází uživatele v jeho domácím prostředí
 • umožňuje mu zvládat běžné denní úkony sebeobsluhy
 • rozvíjí a uchovává jeho schopnosti a dovednosti
 • pomáhá navazovat společenské kontakty
 • pomáhá překonávat osamělost
 • pomáhá realizovat jeho zájmy, potřeby a přání.

 

 

 

 Cíle služby

 • Umožnit uživateli zvládat běžné denní úkony sebeobsluhy za pomoci osobního asistenta
  v jeho přirozeném do
  mácím prostředí a oddálit tak pobytovou péči.

 • Osobní asistent pomáhá uživateli udržovat společenské kontakty a tím tak překonávat osamělost, realizovat jeho zájmy, potřeby a přání.

 

 Cílová skupina                       

 • Senioři
 • Osoby s tělesným postižením od 16 let věku
 • Osoby s chronickým onemocněním od 16 let věku
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním od 16 let věku

 

 Službu neposkytujeme

 • Osobám viditelně ovlivněných alkoholem a jinými návykovými látkami.
 • Osobám agresivním, jejichž chování vede ke snížení důstojnosti osobního
  asistenta
  a které by mohlo ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců.
 • Osobám, které opakovaně neuhradí platbu za poskytovanou sociální službu.
 • Osobám s vážným infekčním onemocněním.
 • Osobám, které nejsou ochotny si zajistit nezbytnou kompenzační pomůcku
  (zvedák, elektrickou polohovací postel apod.).

 

 ODKAZY

 

 NAPSALI O NÁS

        

 

Stránka ve výstavbě

Veřejný závazek:

 

 1.      Poslání

Posláním služby osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením, překonávat jejich nepříznivou životní situaci způsobenou stávajícím nebo změněným zdravotním stavem, případně věkem. Kvalifikovaný osobní asistent uživatele podporuje a provází v jeho domácím prostředí, umožňuje zapojení do běžného života svých vrstevníků.

 

2.       Cíle

 • umožnit uživateli služby žít a dožít v přirozeném domácím prostředí
 • podpořit rozvíjení, případně uchování schopností a dovedností uživatele
 • umožnit zvládání běžných denních úkonů sebeobsluhy za pomoci asistenta tak, jak by bylo možné zvládat je sám v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo vysoký věk
 • pomoci uživateli navazovat společenské kontakty, realizovat jeho zájmy, potřeby a přání. Překonat osamělost.
 • Oddálit pobytovou péči

 

3.      Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří občané České republiky a občané státu Evropské Unie, pokud jsou hlášeni k trvalému bydlišti na území přerovského regionu. Osobní asistence je poskytována osobám se zdravotním postižením bez omezení věku a typu postižení.

 

Služby osobní asistence nejsou poskytovány osobám s omezenou schopností pohybu, kterým není schopen osobní asistent pomáhat s úkony vyžadující přemisťování a péči na lůžku, kdy uživatel není ochoten zajistit si pomoc další osoby, nebo příslušnou kompenzační pomůcku (zvedák, lůžko apod.), kterou by bylo možno zajistit.

 Dále tato služba není poskytována osobám s těžkými kombinovanými smyslovými nemocemi zraku a sluchu.

 

4.      Zásady poskytování služby osobní asistence - PRINIP

 • P - Profesionalita – odborný a profesionální přístup k uživateli na základě Etického kodexu osobního asistenta
 • R- Respektování uživatele v oblasti soukromí a svobodné vůle při jednotlivých úkonech
 • I – Individuální nediskriminační přístup ke každému uživateli s ohledem na jeho osobní plány, potřeby a přání
 • N – Nestrannost – dodržovat individuální. Rovný a nestranný přístup ke všem uživatelů bez rozdílu
 • I – Integrace do společnosti při setrvání v domácím přirozeném prostředí
 • P- Partnerství mezi uživatelem a osobním asistentem je založen na vzájemné dohodě při provádění úkonů a  aktuálních potřebách

 

   

Úřední hodiny  

               Pondělí
  
8:00 - 12:00  a  13:00 - 16:00

                 Středa
   8:00 - 12:00  a  13:00 - 16:00

 

     Ostatní dny na základě
          předchozí dohody

 

  Základní, odborné a technické
       poradenství pro sluchově
                  postižené

    pondělí 8:30 – 14:30 hodin